fbpx

โครงการพระราชดําริ ในหลวงรัชกาลที่ ๙
เพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมน้ําลายเทียมชนิดเจล
สําหรับผู้ที่มีภาวะปากแห้งน้ําลายน้อย (วุ้นชุ่มปาก)

ภาวะปากแห้งเหตุน้ำลายน้อย (Xerostomia) คือ ภาวะที่ต่อมน้ำลายในช่องปากไม่สามารถผลิตน้ำลายออกมาได้ตามปกติ ทำให้มีอาการปากแห้ง คอแห้ง หรือกระหายน้ำ มักเกิดจากภาวะขาดน้ำ ผลข้างเคียงจากการใช้ยาบางชนิด อายุที่เพิ่มขึ้น หรือการรักษาด้วยการฉายรังสี  คนไข้มะเร็งที่ฉายรังสีรักษาบริเวณศีรษะ และลําคอ มักมีปัญหาปากแห้งน้ําลายน้อย ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาปากแห้งน้ำลายน้อย (วุ้นชุ่มปาก)

มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

จึงได้ดำเนินการจัดตั้ง “โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมน้ำลายเทียมชนิดเจล
“ Research and Development of Innovative Product Oral Moisturizing Jelly Project (OMJ) ”  ขึ้นเพื่อช่วยผู้ที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก และได้รับความทุกข์ทรมานในการดำรงชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยมี

 • รศ.ทพญ.ดร.อรุณวรรณ หล่าอุบล
  สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ผู้ใดัรับพระราชทานทุนอานันทมหิดล สาขาทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2544
 • รศ.ทพญ.ดร.ตุลยพร ตราชูธรรม
  สังกัดสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล
  ผู้ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล สาขาทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2545

เป็นผู้ทำการวิจัยและพัฒนาโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมน้ําลายเทียมชนิดเจล
สําหรับผู้ที่มีภาวะปากแห้งน้ําลายน้อย (วุ้นชุ่มปาก)

น้ําลายเทียมชนิดเจล (วุ้นชุ่มปาก) เป็นน้ําลายเทียม หรือสารให้ความชุ่มชื้นในช่องปาก ที่สามารถให้คนไข้กลืนได้เหมือนน้ําลาย และยังคงให้ความชุ่มชื้นกับลําคอ

โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาลโภชนาการผู้เชี่ยวชาญทางอาหาร รวมถึงทันตแพทย์ นักวิจัยหลายสาขา และผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง เพื่อนําองค์ความรู้ ระดมสมอง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถทดแทนน้ําลายให้กับคนไข้

น้ําลายเทียมชนิดเจล (วุ้นชุ่มปาก) มีคุณสมบัติของน้ําลายที่พึงประสงค์ คือมีองค์ประกอบหลักเป็นน้ําที่มีความหนืดระดับเพียงพอ

สามารถคงอยู่ในช่องปากให้ความชุ่มชื้นได้นานกว่า ไม่ทําให้คนไข้สําลัก มีคุณสมบัติทางชีวเคมีที่ใกล้เคียงกับน้ําลายธรรมชาติมากที่สุด

มีค่าพีเอช หรือค่าความเป็นกรดด่างที่เป็นกลาง ความสามารถปรับสมดุลหรือค่ากรดด่างในช่องปากของคนไข้ เช่น เมื่อรับประทานอาหารที่มีความเป็นกรด น้ําลายจริงจะมีคุณสมบัติที่จะปรับให้สิ่งแวดล้อมในช่องปากให้กลับมาเป็นกลางอีกครั้ง ทำให้ไม่ส่งผลต่อสุขภาพในช่องปากของคนไข้

นอกจากนี้ยังสามารถกลืนได้เหมือนน้ําลายจริง เนื่องจากผลิตภัณฑ์น้ําลายเทียมในช่องปากส่วนใหญ่ที่มีขายตามท้องตลาด จะมีลักษณะคล้ายน้ํายาบ้วนปาก หรือเป็นเจลเคลือบช่องปาก แต่จะมีส่วนผสมของสารกันบูด สามารถให้ความชุ่มชื้นแค่ในช่องปากเท่านั้น

ซึ่งจริงๆแล้ว คนไข้ที่มีปัญหาปากแห้งน้ําลายน้อย จะแห้งลงไปถึงคอด้วย ซึ่งทีมวิจัยโครงการ ฯ มุ่งหวังที่จะให้คนไข้สามารถกลืนได้ ปากแห้งน้ำลายน้อย และให้ความชุ่มชื้นทั้งช่องปากและลำคอ

อีกหนึ่งความมุ่งหวังของทีมวิจัยโครงการฯ คือ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมน้ําลายเทียมชนิดเจล (วุ้นชุ่มปาก)

สามารถส่งไปใช้ในหน่วยทันตกรรมพระราชทานได้ด้วย สามารถขนส่งได้ง่าย เก็บได้ง่าย เก็บได้นาน เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องได้อย่างน้อย 6 เดือนถึง 1 ปี สามารถขนส่งไปยังประชาชนในถิ่นทุรกันดารได้
ผ่านการทดสอบมาเป็นระยะเวลานาน ก่อนที่จะทําการแจกจ่ายให้กับประชาชน

ในแง่ของความพึงพอใจ คนไข้ลองใช้แล้ว ชื่นชอบ รสชาติรสสัมผัสสามารถกลืนได้ และให้ความชุ่มชื้นในช่องปากได้จริง ความชุ่มชื้นอยู่คงทนกว่าการจิบน้ํา โดยผลตอบรับคือ จิบหนึ่งช้อน ให้ความชุ่มชื้นประมาณ 2- 3 ชั่วโมง หรือจิบก่อนนอน ก็สามารถทำให้นอนหลับได้ทั้งคืน โดยไม่ต้องตื่นมาจิบน้ํา

 • หลังจากทดสอบในแง่ความพึงพอใจ และทดสอบในแง่ของความปลอดภัย
  จึงทดสอบในแง่ของประสิทธิผล โดยทดสอบในผู้สูงอายุที่มีปัญหาปากแห้งน้ําลายน้อย
  ผู้ป่วยมะเร็งหลังฉายรังสีบริเวณศีรษะ และลําคอที่มีปัญหาปากแห้ง
  เช่นในแง่ของคุณภาพชีวิต ปัญหาปากแห้งน้ําลายน้อยต้องจิบน้ําอยู่เรื่อยๆ กลืนอาหารแห้งอาหารแข็งไม่ได้ หรือปัญหาพูดแล้วริมฝีปากติดกัน ลิ้นติด มีปัญหาน้ําลายไม่เพียงพอ

 • เมื่อใช้ นวัตกรรมน้ําลายเทียมชนิดเจล (วุ้นชุ่มปาก) ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ ไปจนถึง 2 เดือน
  พบว่า ปัญหาปากแห้งน้ําลายน้อยของคนไข้ในด้านคะแนนความเป็นปัญหาลดลง
  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คุณภาพของน้ําลายดีขึ้น จากเดิมที่เป็นกรด มีค่าพีเอชต่ำมาก
  สามารถทำให้ค่าพีเอชสูงขึ้น
  ปรับสมดุลในช่องปากได้ระดับหนึ่ง ปริมาณเชื้อในช่องปาก ปริมาณเชื้อรามีแนวโน้มลดลง

นอกเหนือจากผู้สูงอายุแล้ว ยังทดสอบในคนไข้มะเร็งที่มีปัญหาปากแห้งน้ําลายน้อย

 • พบว่า ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมน้ําลายเทียมชนิดเจล (วุ้นชุ่มปาก) สามารถเป็นประโยชน์กับคนไข้ที่แม้ไม่ได้รับประทานอาหารทางปากแล้ว หรือคนไข้ติดเตียง

 • สามารถนําไปใช้เช็ดทําความสะอาดในช่องปาก หรือให้คนไข้จิบปริมาณเล็กน้อยเพื่อให้ความชุ่มชื้นในช่องปากและลําคอได้ หรือช่วยในการรับประทานยาเม็ดสำหรับผู้สูงอายุที่ กินยาเม็ดกับน้ํา หรือมีความเสี่ยงที่จะสําลัก

โครงการพระราชดําริ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมน้ําลายเทียมชนิดเจล (วุ้นชุ่มปาก) สําหรับผู้ที่มีภาวะปากแห้งน้ําลายน้อย

มีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นศูนย์รวม
และความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน รวมถึงอาสาสมัครทุกท่านที่ตั้งใจให้ความร่วมมือเข้าร่วมในโครงการนี้เป็นอย่างดี จนสามารถวิจัยและผลิต ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมน้ําลายเทียมชนิดเจลได้ถึงมือประชาชนได้สำเร็จให้ประโยชน์กับประชาชนในมุมกว้างมากกว่าเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้

ผลิตภัณฑ์เยลลี่ กลิ่นน้ําผึ้งเลมอน ตรานครินทร์ สําหรับผู้ที่มีภาวะปากแห้งน้ําลายน้อย

สามารถบริโภคได้ทันที โดยเปิดฝาถุงเพาซ์ พร้อมรับประทาน
✅ ให้ความชุ่มชื้นในช่องปาก
✅ ไม่มีส่วนผสมของวัตถุกันเสีย
✅ สามารถใช้กับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป
✅ วิจัยพัฒนา และผลิตโดยมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์
✅ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน อย.
✅ ผลิตภัณฑ์สามารถทดแทนการนําเข้าจากต่างประเทศ

💚 มั่นใจได้ว่า ทุกครั้งที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์เยลลี่ กลิ่นน้ําผึ้งเลมอน ตรานครินทร์

ให้คนที่คุณห่วงใย คือการส่งมอบของขวัญมากคุณค่าที่มีประโยชน์สุขภาพ
ผลิตภัณฑ์คุณภาพของนครินทร์ โดย PR9 Wellness

✅ วิจัยและพัฒนา รวมถึงผลิตโดยมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
✅ ผ่านการทดสอบ ประสิทธิภาพด้านโภชนาการ ความปลอดภัยทางอาหาร
✅ โรงงานผลิตได้รับมาตรฐาน HACCP ISO22000 FSSC
✅ ปลอดภัยได้มาตราฐาน อย. และฮาลาล

🛒 วุ้นชุ่มปาก ซื้อที่ไหน

สามารถหาซื้อได้ง่าย ที่ร้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ร้านขายยาชั้นนำใกล้บ้านคุณ

สถานที่จัดจำหน่าย

และสั่งซื้อเจลลี่โภชนา ในราคาพิเศษ พร้อมรับโปรโมชั่นดีๆ ได้ที่

https://shop.line.me/@pr9nakarin

เจลลี่พระราชทาน ในหลวงรัชกาลที่ ๙

ปัจจัยที่ทําให้ผู้สูงอายุบริโภคอาหารได้น้อย และมีปัญหาการขาดสารอาหาร ได้แก่ การรับรู้กลิ่นและรสชาติอาหารลดลง การหลั่งน้ําลายลดลง มีปัญหาการกลืน ปัญหาสุขภาพช่องปากและฟัน การทํางานของกระเพาะอาหาร ลําไส้ ตับอ่อนและตับเสื่อมลง รวมไปถึงโรคภัยต่างๆ เช่น มะเร็งช่องปาก มะเร็งบริเวณศีรษะและลําคอ ฯลฯ

อีกทั้งปัจจัยทางสังคม เช่น ถูกทอดทิ้ง รายได้ต่ําหรือการถูกแบ่งแยกจากสังคม หรือการสูญเสียผู้เป็นที่รัก ไม่สามารถประกอบอาหารเองได้ การเจ็บป่วย การได้รับยาบางชนิดอาจทําให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างยาและอาหาร ส่งผลทําให้ผู้สูงอายุเบื่ออาหาร

นอกจากนี้ผู้สูงอายุในประเทศไทยมีปัญหาทั้งอ้วนและผอม การกินอาหารที่ไม่ถูกสัดส่วน และมีปริมาณมากเกินไป ทําให้น้ําหนักเกินจนถือว่าเป็นโรคอ้วน แต่การบริโภคอาหารน้อยเกินไป ก็มักเกิดในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในวัยปลาย (อายุมากกว่า 80 ปี) ทําให้ผอมกว่าเกณฑ์ปกติ ถึงร้อยละ 30.9 และ 27.6 ในผู้ชายและผู้หญิงตามลําดับ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
ทรงมีพระเมตตา
สนับสนุนงานวิจัยของมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงเข้าพระทัยผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการเคี้ยวการกลืน ทั้งยังทรงเป็นห่วงว่าผู้ป่วยจะไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอ

มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน อีก 6 แห่ง พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสําหรับผู้สูงอายุที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมกับวัยและรสชาติอร่อย ภายใต้การผลิตที่มีมาตรฐานความปลอดภัย

ที่เราเรียกกันติดปากว่า “เจลลี่พระราชทาน”

“จำไว้นะ เวลาทำอาหารให้คนป่วย เรื่องรสชาติเป็นสิ่งสำคัญมาก
เพราะเขาป่วยด้านร่างกายแล้ว จิตใจต้องดี
ถ้าเราทำอาหารที่ไม่อร่อยไปให้ จิตใจเขาจะแย่ มันเป็นการซ้ำเติมผู้ป่วย”

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

แนวคิดในการคิดค้นนวัตกรรมอาหาร เจลลี่พระราชทาน

เจลลี่พระราชทานถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยที่มีปัญหาการเคี้ยวและการกลืน
เช่น ผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก, ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเคี้ยวกลืนได้ง่าย
หรือกลุ่มผู้ที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก
รวมถึงมะเร็งช่องปากนับเป็นโรคทางทันตกรรมที่มีความสำคัญ และมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นทุกวัน ทำให้กระบวนรักษาโดยวิธีให้คีโม ฉายแสง หรือการผ่าตัด ต่างก็ส่งผลให้ผู้ป่วยประสบปัญหา เรื่องการรับประทานอาหาร

ปัญหาดังกล่าว มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ จึงวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านทันตกรรมที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อนำไปป้องกัน รักษา ฟื้นฟู โรคทางทันตกรรมแก่ประชาชน จึงได้สนับสนุนให้นักวิจัยไทยผู้ได้รัพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ทำการค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมอาหาร หรือ “เจลลี่โภชนา” เพื่อผู้ป่วยมะเร็งช่องปากขึ้นมา

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 65 ผศ.ทพญ.ดร.อรุณวรรณ หลำอุบล ภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับ รศ.ทพญ.ดร.ดุลยพร ตราชูธรรม สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิทันตนวัตกรรมในบรมราชูปถัมภ์
คิดค้น  “เจลลี่โภชนา”
นวัตกรรมอาหารเพื่อช่วยเหลือคนไข้ที่มีปัญหาทุพโภชนาการ อันเกิดจากภาวะการณ์บริโภคอาหาร ได้อย่างไม่สมดุลกับความต้องการของร่างกาย

สำหรับแนวคิดในการคิดค้นนวัตกรรมอาหาร “เจลลี่โภชนา” คือต้องการให้เจลลี่มีความแตกต่างจากอาหารที่คนไข้ต้องรับประทานอยู่เดิม มีลักษณะเนื้ออาหาร (Texture) ที่แข็งระดับหนึ่งคล้ายๆ เต้าหู้ไข่ ตักรับประทานได้ เพื่อให้คนไข้สามารถเคี้ยวได้ แต่ไม่แข็งมากเกินไปเพราะอาจทำให้เกิดเป็นแผล หรือรอยถลอก ขณะเดียวกันก็ไม่ควรเหลวมากไปเพราะจะทำให้คนไข้มีโอกาสสำลักได้ นอกจากนี้ สิ่งที่คนไข้ต้องการมากที่สุดคือสารอาหาร ดังนั้นในเจลลี่โภชนาจึงมีสารอาหารครบ 5 หมู่ และพยายามใส่โปรตีนให้ได้มากที่สุด โดยโปรตีนที่นำมาใช้เป็นโปรตีนที่ย่อยง่าย สำหรับคนไข้ที่ไม่สามารถที่จะย่อยแลคโตสได้

โดยเฉพาะผู้สูงอายุบางท่านที่ทานนมแล้วท้องเสีย ก็สามารถกินผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้ สำหรับรสชาติของเจลลี่โภชนาเน้นไปทางผลไม้ เช่นหากเป็นรสมะม่วง รสเสาวรส ก็ใช้เนื้อมะม่วง และเสาวรสจริง ซึ่งมีวิตามินและไฟเบอร์ ช่วยในการขับถ่ายของคนไข้ด้วย

เจลลี่พระราชทาน ไม่เพียงแก้ไขปัญหาสุขภาพ แต่ยังเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาทั้งอ้วนและผอม การบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสัดส่วนและมีปริมาณมากเกินไปสามารถทำให้เกิดโรคอ้วนหรือผอมเกินไปได้ เจลลี่พระราชทานถูกพัฒนาให้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมทั้งสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักและผู้ที่มีปัญหาการรับประทานอาหาร

ประโยชน์และคุณสมบัติพิเศษของ เจลลี่พระราชทาน หรือเจลลี่โภชนา

เจลลี่พระราชทานไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย แต่ยังเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มผู้ที่มีความจำเป็นพิเศษ เช่น ผู้สูงอายุที่ไม่มีฟันบดเคี้ยว, ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม, ผู้ที่รับการรักษาทันตกรรมหรือรักษารากฟัน และผู้ป่วยที่มีปัญหาในช่องปาก

เจลลี่พระราชทานเพื่อการเคี้ยวและกลืนที่ดี กับปัญหาการกลืน อาการกลืนลำบาก เนื้อสัมผัสของ นิวทริเจล เป็นเจลโภชนาเคี้ยวง่าย มีคุณสมบัติพิเศษเป็นเจลเซตตัว เมื่อเข้าสู่ช่องปากจะเปลี่ยนจากก้อน (IDDSI ระดับ 5) เป็นเนื้อครีม (IDDSI ระดับ 4)

ผู้บริโภคสามารถใช้วิธีการตักรับประทานได้ และหลังจากอยู่ในช่องปากเจลลี่พระราชทานจะค่อยๆ เปลี่ยนสภาพให้นุ่มขึ้น เมื่อใช้ฟันหรือเหงือกบด ช่วยลดอัตราการไหลของอาหารลงคอได้

เจลลี่พระราชทาน สะอาด ปลอดภัยได้มาตรฐาน อย. และฮาลาล มีผลการวิจัยรองรับ

งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ระดับโลก ได้ตีพิมพ์วารสาร Support Care Cancer
สำนักพิมพ์ Springer ในหัวข้อ Nutri-jelly may improve quality of life and decrease tube feeding demand in head and neck cancer patients

ผลิตด้วยกรรมวิธีการฆ่าเชื้อระบบ UHT (Ultra High Temperature) แล้วบรรจุในภาชนะและในสภาวะที่ปราศจากเชื้อ จึงมั่นใจได้ในมาตรฐานการผลิต ได้รับการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยในอาหารและกระบวนการผลิต (FSSC22000) จาก TUV NORD (Thailand) Ltd.

นิวทริเจล เจลโภชนา ตรานครินทร์ (เจลลี่โภชนา)

นวัตกรรมอาหารเสริม สูตรคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนเป็นนวัตกรรมอาหารพร้อมรับประทาน
แนะนำสำหรับผู้ที่เบื่ออาหาร ผู้ที่มีภาวะการเคี้ยว หรือกลืนลำบาก อุดมไปด้วย โปรตีน คาร์โบไฮเดรต แร่ธาตุต่างๆ และไขมัน ในสัดส่วนที่เหมาะสม “โดยเสริมจากมื้อหลัก” และรับประทานตามหลักโภชนาการ

มีลักษณะอ่อนนุ่ม ชุ่มชื้น เคี้ยวกลืนง่าย ลดการสำลัก รสชาติดี ช่วยให้รู้สึกสดชื่น
มี 2 รสได้แก่
มะม่วง และเสาวรส

ปลอดภัยได้มาตราฐาน อย. และฮาลาล
โรงงานผลิตได้รับมาตรฐาน HACCP ISO22000 FSSC 

ผลิตโดยมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์
ผลิตภัณฑ์คุณภาพของนครินทร์จัดจำหน่ายโดย PR9 Wellness

นิวทริเจล เจลโภชนา สารอาหารครบถ้วน เสริมจากมื้อหลัก และรับประทานตามหลักโภชนาการ 1 ถ้วย
ให้พลังงาน 120 – 130 แคลอรี่ สามารถเก็บได้ในอุณหภูมิปกติ

 • การเก็บรักษา :
  กรณีเปิดฝาถ้วยแล้ว ควรเก็บในตู้เย็น หรือภาชนะปิดสนิท ( เก็บได้ 24 ชั่วโมง )
 • กรณียังไม่เปิดฝาถ้วย สามารถเก็บในอุณหภูมิปกติ ( หลีกเลี่ยงแสงแดด )

สถานที่จัดจำหน่าย เจลลี่โภชนา หรือ นิวทริเจล เจลโภชนา ตรานครินทร์สามารถหาซื้อได้ง่าย 
ที่ร้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ร้านขายยาชั้นนำใกล้บ้านคุณ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อสินค้า พร้อมรับโปรโมชั่นดีๆ ได้ที่
https://shop.line.me/@pr9nakarin