fbpx
เกี่ยวกับเรา
บริษัท พีอาร์ไนน์ จำกัด

บริษัท พีอาร์ไนน์ จำกัด​

เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เพื่อดำเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์หลักในการจำหน่ายนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ด้านส่งเสริมสุขภาพและด้านโภชนาการของมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนในการผลิตนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าที่ประชาชนทั่วไปสามารถหาซื้อได้ง่ายในราคาที่เหมาะสม นอกเหนือจากงบประมาณที่มูลนิธิได้ทำเพื่อแจกจ่ายประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า เนื่องจากจำนวนของประชาชนที่ต้องการผลิตภัณฑ์มีมากกว่างบประมาณของมูลนิธิฯ ที่จะสนับสนุนได้โดยบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงกระแสความต้องการของประชาชนที่ต้องการเข้าถึงสินค้าด้วยกำลังการซื้อของตนเอง บริษัทพีอาร์ไนน์ จำกัด จึงได้บริจาคเงินจำนวน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) สมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องจักรใหม่ในการผลิตให้กับมูลนิธิฯเพื่อให้สามารถดำเนินการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

นวัตกรรมโภชนาสำหรับทุกคน PR9 Wellness
เกี่ยวกับ Pr9 Wellness
การวิจัย Pr9 wellness

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนา ส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ด้านส่งเสริมสุขภาพ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพภายใต้มาตรฐานสากลให้กับคนไทยได้มีโอกาสเข้าถึงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ

พันธกิจ

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์

มองหาโอกาสและช่องทางการตลาดเพื่อคนไทยสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงในราคาที่เป็นธรรม

สนันสนุนกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถในการปฎิบัติงาน

ค่านิยม

เป็นองค์กรที่มีความทันสมัยและปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย มีทัศนคติเชิงบวก เข้าใจในเทคโนโลยีและพฤติกรรมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป มุ่งมั่นในการพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนันสนุนความเป็นอยู่สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย

นโยบายคุณภาพ

  • บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินการผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยมีคุณภาพได้มาตรฐาน เหมาะสมต่อการบริโภค
  • บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยไม่แสวงหาผลกำไรเป็นเป้าหมายหลัก แต่มีปรัชญาในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นให้ผู้บริโภค ได้รับประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุดจากการใช้ผลิตภัณฑ์
  • บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าเป็นสำคัญ บริษัทฯ จะดำเนินการ ให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพข้อกำหนดและมาตรฐานต่างๆที่ได้มีการกำหนดไว้