fbpx

โครงการพระราชดําริ ในหลวงรัชกาลที่ ๙
เพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมน้ําลายเทียมชนิดเจล
สําหรับผู้ที่มีภาวะปากแห้งน้ําลายน้อย (วุ้นชุ่มปาก)

ภาวะปากแห้งเหตุน้ำลายน้อย (Xerostomia) คือ ภาวะที่ต่อมน้ำลายในช่องปากไม่สามารถผลิตน้ำลายออกมาได้ตามปกติ ทำให้มีอาการปากแห้ง คอแห้ง หรือกระหายน้ำ มักเกิดจากภาวะขาดน้ำ ผลข้างเคียงจากการใช้ยาบางชนิด อายุที่เพิ่มขึ้น หรือการรักษาด้วยการฉายรังสี  คนไข้มะเร็งที่ฉายรังสีรักษาบริเวณศีรษะ และลําคอ มักมีปัญหาปากแห้งน้ําลายน้อย ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาปากแห้งน้ำลายน้อย (วุ้นชุ่มปาก)

มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

จึงได้ดำเนินการจัดตั้ง “โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมน้ำลายเทียมชนิดเจล
“ Research and Development of Innovative Product Oral Moisturizing Jelly Project (OMJ) ”  ขึ้นเพื่อช่วยผู้ที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก และได้รับความทุกข์ทรมานในการดำรงชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยมี

 • รศ.ทพญ.ดร.อรุณวรรณ หล่าอุบล
  สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ผู้ใดัรับพระราชทานทุนอานันทมหิดล สาขาทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2544
 • รศ.ทพญ.ดร.ตุลยพร ตราชูธรรม
  สังกัดสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล
  ผู้ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล สาขาทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2545

เป็นผู้ทำการวิจัยและพัฒนาโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมน้ําลายเทียมชนิดเจล
สําหรับผู้ที่มีภาวะปากแห้งน้ําลายน้อย (วุ้นชุ่มปาก)

น้ําลายเทียมชนิดเจล (วุ้นชุ่มปาก) เป็นน้ําลายเทียม หรือสารให้ความชุ่มชื้นในช่องปาก ที่สามารถให้คนไข้กลืนได้เหมือนน้ําลาย และยังคงให้ความชุ่มชื้นกับลําคอ

โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาลโภชนาการผู้เชี่ยวชาญทางอาหาร รวมถึงทันตแพทย์ นักวิจัยหลายสาขา และผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง เพื่อนําองค์ความรู้ ระดมสมอง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถทดแทนน้ําลายให้กับคนไข้

น้ําลายเทียมชนิดเจล (วุ้นชุ่มปาก) มีคุณสมบัติของน้ําลายที่พึงประสงค์ คือมีองค์ประกอบหลักเป็นน้ําที่มีความหนืดระดับเพียงพอ

สามารถคงอยู่ในช่องปากให้ความชุ่มชื้นได้นานกว่า ไม่ทําให้คนไข้สําลัก มีคุณสมบัติทางชีวเคมีที่ใกล้เคียงกับน้ําลายธรรมชาติมากที่สุด

มีค่าพีเอช หรือค่าความเป็นกรดด่างที่เป็นกลาง ความสามารถปรับสมดุลหรือค่ากรดด่างในช่องปากของคนไข้ เช่น เมื่อรับประทานอาหารที่มีความเป็นกรด น้ําลายจริงจะมีคุณสมบัติที่จะปรับให้สิ่งแวดล้อมในช่องปากให้กลับมาเป็นกลางอีกครั้ง ทำให้ไม่ส่งผลต่อสุขภาพในช่องปากของคนไข้

นอกจากนี้ยังสามารถกลืนได้เหมือนน้ําลายจริง เนื่องจากผลิตภัณฑ์น้ําลายเทียมในช่องปากส่วนใหญ่ที่มีขายตามท้องตลาด จะมีลักษณะคล้ายน้ํายาบ้วนปาก หรือเป็นเจลเคลือบช่องปาก แต่จะมีส่วนผสมของสารกันบูด สามารถให้ความชุ่มชื้นแค่ในช่องปากเท่านั้น

ซึ่งจริงๆแล้ว คนไข้ที่มีปัญหาปากแห้งน้ําลายน้อย จะแห้งลงไปถึงคอด้วย ซึ่งทีมวิจัยโครงการ ฯ มุ่งหวังที่จะให้คนไข้สามารถกลืนได้ ปากแห้งน้ำลายน้อย และให้ความชุ่มชื้นทั้งช่องปากและลำคอ

อีกหนึ่งความมุ่งหวังของทีมวิจัยโครงการฯ คือ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมน้ําลายเทียมชนิดเจล (วุ้นชุ่มปาก)

สามารถส่งไปใช้ในหน่วยทันตกรรมพระราชทานได้ด้วย สามารถขนส่งได้ง่าย เก็บได้ง่าย เก็บได้นาน เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องได้อย่างน้อย 6 เดือนถึง 1 ปี สามารถขนส่งไปยังประชาชนในถิ่นทุรกันดารได้
ผ่านการทดสอบมาเป็นระยะเวลานาน ก่อนที่จะทําการแจกจ่ายให้กับประชาชน

ในแง่ของความพึงพอใจ คนไข้ลองใช้แล้ว ชื่นชอบ รสชาติรสสัมผัสสามารถกลืนได้ และให้ความชุ่มชื้นในช่องปากได้จริง ความชุ่มชื้นอยู่คงทนกว่าการจิบน้ํา โดยผลตอบรับคือ จิบหนึ่งช้อน ให้ความชุ่มชื้นประมาณ 2- 3 ชั่วโมง หรือจิบก่อนนอน ก็สามารถทำให้นอนหลับได้ทั้งคืน โดยไม่ต้องตื่นมาจิบน้ํา

 • หลังจากทดสอบในแง่ความพึงพอใจ และทดสอบในแง่ของความปลอดภัย
  จึงทดสอบในแง่ของประสิทธิผล โดยทดสอบในผู้สูงอายุที่มีปัญหาปากแห้งน้ําลายน้อย
  ผู้ป่วยมะเร็งหลังฉายรังสีบริเวณศีรษะ และลําคอที่มีปัญหาปากแห้ง
  เช่นในแง่ของคุณภาพชีวิต ปัญหาปากแห้งน้ําลายน้อยต้องจิบน้ําอยู่เรื่อยๆ กลืนอาหารแห้งอาหารแข็งไม่ได้ หรือปัญหาพูดแล้วริมฝีปากติดกัน ลิ้นติด มีปัญหาน้ําลายไม่เพียงพอ

 • เมื่อใช้ นวัตกรรมน้ําลายเทียมชนิดเจล (วุ้นชุ่มปาก) ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ ไปจนถึง 2 เดือน
  พบว่า ปัญหาปากแห้งน้ําลายน้อยของคนไข้ในด้านคะแนนความเป็นปัญหาลดลง
  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คุณภาพของน้ําลายดีขึ้น จากเดิมที่เป็นกรด มีค่าพีเอชต่ำมาก
  สามารถทำให้ค่าพีเอชสูงขึ้น
  ปรับสมดุลในช่องปากได้ระดับหนึ่ง ปริมาณเชื้อในช่องปาก ปริมาณเชื้อรามีแนวโน้มลดลง

นอกเหนือจากผู้สูงอายุแล้ว ยังทดสอบในคนไข้มะเร็งที่มีปัญหาปากแห้งน้ําลายน้อย

 • พบว่า ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมน้ําลายเทียมชนิดเจล (วุ้นชุ่มปาก) สามารถเป็นประโยชน์กับคนไข้ที่แม้ไม่ได้รับประทานอาหารทางปากแล้ว หรือคนไข้ติดเตียง

 • สามารถนําไปใช้เช็ดทําความสะอาดในช่องปาก หรือให้คนไข้จิบปริมาณเล็กน้อยเพื่อให้ความชุ่มชื้นในช่องปากและลําคอได้ หรือช่วยในการรับประทานยาเม็ดสำหรับผู้สูงอายุที่ กินยาเม็ดกับน้ํา หรือมีความเสี่ยงที่จะสําลัก

โครงการพระราชดําริ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมน้ําลายเทียมชนิดเจล (วุ้นชุ่มปาก) สําหรับผู้ที่มีภาวะปากแห้งน้ําลายน้อย

มีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นศูนย์รวม
และความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน รวมถึงอาสาสมัครทุกท่านที่ตั้งใจให้ความร่วมมือเข้าร่วมในโครงการนี้เป็นอย่างดี จนสามารถวิจัยและผลิต ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมน้ําลายเทียมชนิดเจลได้ถึงมือประชาชนได้สำเร็จให้ประโยชน์กับประชาชนในมุมกว้างมากกว่าเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้

ผลิตภัณฑ์เยลลี่ กลิ่นน้ําผึ้งเลมอน ตรานครินทร์ สําหรับผู้ที่มีภาวะปากแห้งน้ําลายน้อย

สามารถบริโภคได้ทันที โดยเปิดฝาถุงเพาซ์ พร้อมรับประทาน
✅ ให้ความชุ่มชื้นในช่องปาก
✅ ไม่มีส่วนผสมของวัตถุกันเสีย
✅ สามารถใช้กับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป
✅ วิจัยพัฒนา และผลิตโดยมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์
✅ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน อย.
✅ ผลิตภัณฑ์สามารถทดแทนการนําเข้าจากต่างประเทศ

💚 มั่นใจได้ว่า ทุกครั้งที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์เยลลี่ กลิ่นน้ําผึ้งเลมอน ตรานครินทร์

ให้คนที่คุณห่วงใย คือการส่งมอบของขวัญมากคุณค่าที่มีประโยชน์สุขภาพ
ผลิตภัณฑ์คุณภาพของนครินทร์ โดย PR9 Wellness

✅ วิจัยและพัฒนา รวมถึงผลิตโดยมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
✅ ผ่านการทดสอบ ประสิทธิภาพด้านโภชนาการ ความปลอดภัยทางอาหาร
✅ โรงงานผลิตได้รับมาตรฐาน HACCP ISO22000 FSSC
✅ ปลอดภัยได้มาตราฐาน อย. และฮาลาล

🛒 วุ้นชุ่มปาก ซื้อที่ไหน

สามารถหาซื้อได้ง่าย ที่ร้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ร้านขายยาชั้นนำใกล้บ้านคุณ

สถานที่จัดจำหน่าย

และสั่งซื้อเจลลี่โภชนา ในราคาพิเศษ พร้อมรับโปรโมชั่นดีๆ ได้ที่

https://shop.line.me/@pr9nakarin